Новости

Інформація про кількість акцій

11 Октября 2019

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «ТЕХНОЛОГІЯ» (30.09.2019 року), загальна кількість акцій Товариства становить 600 000 штук, із них голосуючих акцій - 600 000 штук.

Оголошення

5 Сентября 2019

АО Объявление о проведении конкурса

Особлива інформація Зміна складу

18 Июня 2019

 

(Пiдпис)

Інформація про кількість акцій

2 Апреля 2019

 

новина

22 Марта 2019

 


(пiдпис)
 

Інформація про кількість акцій

19 Марта 2019

 

Інформація про кількість акцій

7 Марта 2019

Повідомлення про проведення загальних зборів

6 Марта 2019


Особлива інформація

4 Марта 2019


Повідомлення про проведення загальних зборів

4 Марта 2019

 

Інформація про кількість акцій

4 Марта 2019

Особлива інформація

27 Августа 2018

«Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів»

 

«Спростування»

3 Июля 2018

 

Особлива інформація

3 Июля 2018

 

Спростування

3 Июля 2018

 

"Особлива інформація. Зміна складу посадових осіб"

7 Июня 2018

 

«Особлива інформація»

19 Апреля 2018

«Зміна складу посадових осіб емітента»

 

Особлива інформація

5 Апреля 2018

Зміна складу посадових осіб емітента

Особлива Інформація

30 Марта 2018

 

Інформація про кількість голосуючіх акцій АТ "Технологія"

22 Марта 2018

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ "Технологія"

21 Февраля 2018

 

Особлива інформація

3 Августа 2017

 

Особлива інформація

19 Июля 2017

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», скликаних на 11.07.2017 року

9 Июня 2017

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ»

9 Июня 2017

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

30 Марта 2017

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14 Марта 2017

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», скликаних на 25.03.2017 року

17 Февраля 2017

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ»

17 Февраля 2017

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ.

28 Декабря 2016

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ

28 Декабря 2016

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ «ТЕХНОЛОГІЯ», скликаних на 28.01.2017 року

28 Декабря 2016

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ.

10 Ноября 2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ.

1 Августа 2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ.

1 Августа 2016

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ.

25 Июля 2016

Про змiну складу посадових осiб емiтента.

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ ЕМIТЕНТА.

22 Июля 2016

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14 Июня 2016

Збори відбудуться 16 липня 2016 року за адресою місцезнаходження Товариства

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

14 Июня 2016

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ" (код ЄДРПОУ 14022407)

Особая информация

27 Апреля 2015

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння       Мерзлий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   21.04.2015
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТЕХНОЛОГIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Код за ЄДРПОУ
14022407
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 67-12-50 67-12-50
6. Електронна поштова адреса
legal@technologia.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №77(2081) Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 23.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.technologia.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Заєць Володимир Володимирович МА 162286
Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
70.0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ" на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Заєць Володимир Володимирович (паспорт: серiя МА номер 162286 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Голови Наглядової ради Товариства, переобрана на новий термiн.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 70% акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Голова Наглядової ради.
20.04.2015 обрано Член Наглядової ради Бражник Олександр Григорович МА 162559
Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ" на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Бражник Олександр Григорович (паспорт: серiя МА номер 162559 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на новий термiн.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член Наглядової ради.
20.04.2015 обрано Член Наглядової ради Проскурня Iван Миколайович МА 290553
Ковпакiвський РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ" на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Проскурня Iван Миколайович (паспорт: серiя МА номер 290553 виданий Ковпакiвським РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на новий термiн.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член Наглядової ради.
20.04.2015 обрано Член Наглядової ради Мороз Сергiй Васильович МА 192180
Центральний ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 20.04.2015 року черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ" на виконання вимог статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства". Посадова особа Мороз Сергiй Васильович (паспорт: серiя МА номер 192180 виданий Центральним ВВС СМУ УМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Члена Наглядової ради Товариства, переобрана на новий термiн.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 0% акцiй
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Член Наглядової ради.

Особая информация

16 Апреля 2015

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння       Мерзлий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   09.04.2015
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТЕХНОЛОГIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Код за ЄДРПОУ
14022407
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 67-12-50 67-12-50
6. Електронна поштова адреса
legal@technologia.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2015
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №71(2075) Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 15.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.technologia.com.ua в мережі Інтернет 16.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.04.2015 обрано Голова Правлiння Мерзлий Володимир Миколайович ВК 658542
Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання прийнято 09.04.2015 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ" у зв’язку iз закiнченням попереднього строку повноважень Мерлого В.Н. на посадi Голови Правлiння Товариства. Посадова особа Мерзлий Володимир Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 658542 виданий Ковпакiвським РВ СМУ ГУМВС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Голови Правлiння, переобрана на новий термiн.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу, - 3 роки.
Посада, яку обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв, - Голова Правлiння.

Новый уровень бизнеса

13 Января 2015

Общество с ограниченной ответственностью "Вітчизна" 23 декабря ввело в эксплуатацию 1-ю очередь животноводческого комплекса за 20 млн грн в селе Терновка Конотопского района Сумской области.

Просмотреть видео можно по ссылке: 

http://youtu.be/oy2D4YQ3fx8

http://youtu.be/qEob6zFrGJg

http://youtu.be/U7GhjTLWCgw


Общество с ограниченной ответственностью "Вітчизна" 23 декабря ввело в эксплуатацию 1-ю очередь
животноводческого комплекса за 20 млн грн в селе Терновка Конотопского района Сумской области.
 
Введен в действие молочный блок (доильный зал) с пропускной способностью 20 коров одновременно 
и первый коровник на 200 фуражных голов скота.
 
Животноводческий комплекс возводится по европейским стандартам.
 
В коровнике созданы условия для беспривязного содержания коров, внедрена технология группового 
доения, установлены системы контроля за климатом.
 
Генеральный директор "Вітчизна" Сергей Чижик считает, что внедрены новации позволят в ближайший 
период выйти на надои 8 500 литров молока от одной коровы в год.
 
По словам председателя совета директоров компании Владимира Зайца, 2-ю очередь строительства
 животноводческого комплекса, рассчитанного на 1 200 голов, планируют завершить уже через год.
 
"Вітчизна" — одно из ведущих хозяйств Cумской области.
 
Предприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, имеет элеваторные мощности, 
активно развивает молочное скотоводство.
 
На двух молочно-товарных фермах (в селе Терновка и Шпотовка) содержится более 3 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

Особенная информация эмитента

16 Октября 2014

Особенная информация эмитента

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння       Мерзлий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   16.10.2014
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТЕХНОЛОГIЯ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Код за ЄДРПОУ
14022407
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542) 67-12-50 67-12-50
6. Електронна поштова адреса
legal@technologia.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.10.2014
  (дата)
2. Повідомлення №195(1948) Газета "Вiдомостi НКЦПФР" 14.10.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.technologia.com.ua в мережі Інтернет 16.10.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.10.2014 звільнено Заступник Голови Правлiння по виробництву флексопродукцiї Бражник Микола Григорович МВ 546637
Ковпакiвським РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про звiльнення прийнято 09.10.2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ".
Посадова особа Бражник Микола Григорович (Паспорт: серiя МВ номер 546637 виданий Ковпакiвським РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi), яка займала посаду Заступника Голови Правлiння по виробництву флексопродукцiї, звiльнена.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 20.12.2008 року.
09.10.2014 призначено Заступник Голови Правлiння - керiвник виробництва полiграфiчної продукцiї Бражник Микола Григорович МВ 546637
Ковпакiвський РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi
0.0
Зміст інформації:
Рiшення про призначення прийнято 09.10.2014 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "ТЕХНОЛОГIЯ".
Посадова особа Бражник Микола Григорович (Паспорт: серiя МВ номер 546637 виданий Ковпакiвським РВ у м. Суми УДМС України в Сумськiй областi), призначена на посаду Заступника Голови Правлiння - керiвник виробництва полiграфiчної продукцiї.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до переобрання складу Правлiння.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: начальник вiддiлу продажу продукцiї флексодруку, керiвник виробництва флексодруку, заступник Голови Правлiння по виробництву флексопродукцiї.
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй.

Запуск Bag-in-Box продукции

8 Апреля 2012

С гордостью сообщаем, что на нашем производстве запущен и налажен выпуск упаковочных материалов для Bag-in-Box продукции. Подробнее почитать о их особенностях можно в разделе Продукция/Bag-in-Box.